Leveringsvoorwaarden Hofmans Display BV

Algemene leveringsvoorwaarden Downloaden 

Hofmans Display B.V.

ALGEMEEN

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Hofmans Display B.V. schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Hofmans Display B.V. heeft haar prijzen gebaseerd op de kostprijs, welke geldt op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, zal Hofmans Display B.V. het recht hebben deze verhoging door te berekenen en de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, doch de koper heeft in dat geval het recht de aankoop te annuleren. Acceptatie van orders zullen pas worden gehonoreerd na onze schriftelijke bevestiging hiervan. Aanlevering van digitale bestanden zijn voor zover van toepassing, geschikt voor digitaaldruk en/of de vervaardiging van de benodigde films voor zeefdruk. Het dient aangeleverd te worden, volgens onze specificaties.

EIGENDOM

Alle door Hofmans Display B.V. vervaardigde creaties, afbeeldingen, modellen en dergelijke blijven te allen tijde creatief eigendom van Hofmans Display B.V.. Speciale producties worden overeenkomstig in rekening gebracht, teken- en modelkosten worden berekend volgens de gemaakte afspraken; dit betekent echter niet dat hiermee het creatieve eigendom wordt overgedragen. Het auteurs- en productierecht blijven altijd aan Hofmans Display B.V. voorbehouden.

LEVERING

Alle goederen worden af fabriek geleverd of indien nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen franco. Hofmans Display B.V. bepaalt de wijze van vervoer, ook eventuele niet-franco leveringen. Indien koper enig hem door verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Hofmans Display B.V. het recht hebben eventuele door koper aan Hofmans Display B.V. ter zake van zodanig goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Hofmans Display B.V. te betalen vergoeding, welke door koper aan Hofmans Display B.V. op grond van de opdracht en/of weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgeheven en Hofmans Display B.V. is, ofschoon zij steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden.

Tailor-made (speciale producten) oplossingen i.c.m. drukwerk worden behandeld volgens de leverings- en betalingsvoorwaarden van de grafische industrie en derhalve is het toegestaan 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

GARANTIE

Hofmans Display B.V. garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreekse gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 8 dagen na ontvangst goederen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Hofmans Display B.V. is gebracht. Hofmans Display B.V. is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde. Verzending naar en van Hofmans Display B.V. geschiedt slechts indien de klacht van koper door Hofmans Display B.V. gegrond wordt bevonden. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Hofmans Display B.V., ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Hofmans Display B.V..

Hofmans Display B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstand of vertraging van activiteiten waarvoor het product is aangeschaft.

BETALING

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Hofmans Display B.V. in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te geschieden conform de gemaakte afspraken in de aanbieding, en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Mocht die niet zijn bepaald geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Hofmans Display B.V. totdat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is derhalve niet gerechtigd om deze met zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur 1 procent rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

TRANSPORT

Goederen geleverd door Hofmans Display B.V. reizen te allen tijde op risico van de koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Hofmans Display B.V. nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Hofmans Display B.V. te worden bekend gemaakt door de koper. Hofmans Display B.V. zal desgewenst prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

GESCHILLEN

Alle geschillen tussen koper en Hofmans Display B.V. welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen – voor zover de wet niet anders bepaalt – bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

SLOTBEPALING

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.